Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till föreningsstämma i Blodriskans samfällighetsförening

Datum: Onsdagen 18 april 2018

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen Koltrasten, Gundas gata 150

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

 

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2017
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

 

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen kommer föreslå en avgiftshöjning om 600:- per fastighet och år pga ökade utgifter samt krav på avsättning till underhålls- och förnyelsefond enligt stadgarna.

Bredbandsdiskussion kommer tas upp.

 

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

– årsredovisning

– förvaltningsberättelse

– revisionsberättelse

– förslag till budget (utgift- och inkomststat)

– debiteringslängd

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande så att vi kan planera fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen