Radon

Kontakt med miljöförvaltningen angående radon och radonmätning i Balltorp.

I översiktsplanen från 2006 för Mölndal framgår att det finns markradon i Balltorp, vilket vi alla vet, se SGU 2002:27.

Staden arbetar med ny översiktsplan 2020. Några nya generella mätningar av radon i marken kommer inte att göras. Vid framtagande av detaljplaner, bygglov, m.m. kan kommunen dock begära att mätning av radon/undersökningar görs.

När det gäller radon i villor är det ägaren själv som får göra detta. Något krav från kommunens sida på sådana mätningar finns inte. Fram till 2014 hjälpte miljöförvaltningen med att beställa mätdosor som fastighetsägaren själv fick betala för. Numera får fastighetsägaren vända sig direkt till de företag som gör mätningar. Det är dock väldigt noga att analysen görs ackrediterat laboratorium.

När det gäller mätningar i hus i vårt område fram till 2014 finns en del mätningar som finns registrerade hos miljöförvaltningen. Den senaste från 2008. Alla mätningar har visat värde klart understigande gränsvärdet, 200 bq/m3.

Den myndighet som har hand om strålskydd m.m. är Strålskyddsmyndigheten. På myndighetens hemsida, www.stralskyddsmyndigheten.se, finns information om radon i bostäder. Man talar om numera referensvärden i stället för gränsvärden.