Kallelse till årsstämma

Onsdag den 5 april 2016

19.00

Kvarterslokalen Koltrasten

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2016
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen tar upp asfalteringsfrågan för beslut.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

–      årsredovisning

–      förvaltningsberättelse

–      revisionsberättelse

–      förslag till budget (utgift- och inkomststat)

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande till styrelsen@blodriskan.se så att vi kan planera mängd fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen