Föreningsstämma

Torsdagen 11 april 2013

19.00

Kvarterslokalen BRF Koltrasten (Ovanför vårt område, gamla Grönsriskan)

bild143

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och
diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning

1. Stämmans öppnand

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justerare

5. Styrelsens och revisorernas berättelse

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

8. Inkomna motioner

9. Förslag till utgifts- och inkomststat

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisor

12. Val av valberedning

13. Arbetsdagar 2013

14. Övriga frågor

15. Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

16. Stämmans avslutande.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Ebbe Andersson GG 39 från 1 april:
– Årsredovsining
– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse
– Förslag till budget (utgift- och inkomststat)

VÄLKOMNA!

Styrelsen